Gody w Kanie

Henry Wadsworth Longfellow

Biblia była dla Lonfellowa jednym z filarów kultury amerykańskiej. W trzyczęściowym misterium Chrystus chciał pokazać oba pierwiastki osoby Zbawiciela – ludzki i boski. Podczas Godów w Kanie Galilejskiej Jezus dokonuje swego pierwszego cudu i niejako udowadnia, że jest kimś niezwykłym, kimś na kogo od dawna czekała ludzkość. Longfellow rozwija ten wątek poprzez włączenie do poematu cytatów ze Starego Testamentu, z Pieśni nad pieśniami (dialog Oblubieńca i Oblubienicy).
Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) – poeta, prozaik, tłumacz, filolog, zwany „królem poezji amerykańskiej”; przedstawiciel romantyzmu. Pragnął, aby kultura amerykańska budowana była na syntezie tradycji europejskiej, kultury rdzennych mieszkańców Ameryki – Indian oraz wartości chrześcijańskich. Zwolennik zniesienia niewolnictwa; surowy moralista. Sławę przyniosły mu zwłaszcza dwa poematy historyczne, uznane za narodowe epopeje: Evangeline i Pieśń o Hajawacie.